גיליון 5903 עמוד 1 מתאריך 19/01/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בטבת התשס״ט    5903    9

עמוד

הודעות בדבר תוצאות הבחירות ברשויות מקומיות -

חיפה (מועצת הרשות)................................................................ 1876    מעלות-תרשיחא........................................................

טירת כרמל...................................................................................... 1881    בית ג'ן...........................................................................

בינואר 2009


עמוד

.................... 1885

.................... 1889