גיליון 5904 עמוד 1 מתאריך 20/01/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בטבת התשס״ט    5904    20 בינואר 2009

עמוד

הודעות על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם .............. 1892

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת, באי כוח

הסיעות וממלאי מקומם ועל ייצוג מפלגה בכנסת 1892 מינוי יושבת ראש לוועדת הבחירות האזורית ירושלים 1892

מינוי מוציאים לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל............ 1892

מינוי רשם בית הדין לפי חוק בית הדין לעבודה............... 1893

הודעה בדבר העברת זכויות נפט......................................... 1893

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט....................... 1893

הודעות בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו..... 1893

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 1895

העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול

תיקי השקעות.................................................................... 1896

הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור לפי חוק הסדרת הלוואות

חוץ-בנקאיות...................................................................... 1896

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 1896

הודעות בדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין....... 1897

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1897

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1908

הודעות מאת הציבור............................................................... 1914

עמוד

הודעה על מתן הוראות למנהלי תיקים לפי חוק הסדרת