גיליון 5904 עמוד 2 מתאריך 20/01/2009הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969 מודיעים בזה, לפי סעיף 25(ב) ו-(ה) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969י, כי בא כוח סיעת ״הבית היהודי מיסודה של המפד"ל" הוא זבולון אורלב במקום צבי הנדל; ממלא מקומו הוא ניסן סולומינסקי. ב' בטבת התשס׳׳ט (29 בדצמבר 2008) (חמ 16—3)

דליה איציק

_    יושבת ראש הכנסת

י ס"ח התשכ׳׳ט, עמ' 103; י"פ התשס׳׳ו, עמ' 3888; התשס׳׳ט, עמ' 1725.

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-969י

מודיעים בזה, לפי סעיף 25(ב) ו-(ה) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-969י', כי ממלא מקום בא כוח סיעת ״מרצ - ישראל חברתית דמוקרטית״ הוא ירון שור. ד' בטבת התשס״ט (31 בדצמבר 2008) (חמ 16—3)

דליה איציק

_    יושבת ראש הכנסת

1 ס״ח התשכ״ט, עמ' 103; י״פ התשס״ו, עמ' 3888; התשס״ט, עמ' 602.

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת, באי כוח הסיעות וממלאי מקומם ועל ייצוג מפלגה בכנסת

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969 מודיעים בזה, לפי סעיף 25(ב) ו-(ה) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-11969, וסעיף 18ג לתקנון הכנסת2 כדלקמן:

1.    על שינויים בהרכב הסיעתי של הכנסת לפי סעיפים 59 ו-60 לחוק הכנסת, התשנ״ד-31994, וסעיף 18א לתקנון הכנסת ועל ייצוג מפלגה בכנסת לפי ההגדרה ״סיעה״ בסעיף 1 לחוק מימון מפלגות, התשל״ג-41973, כמפורט להלן:

ביום כ״ח בתשרי התשס״ט (27 באוקטובר 2008) התמזגו סיעות ״גיל - גימלאי ישראל לכנסת״ ו״צדק לזקן״ לסיעה אחת ששמה ״גיל - גימלאי ישראל לכנסת״ המייצגת את מפלגת ״גיל - גימלאי ישראל לכנסת״, ובאותה עת חבר הכנסת אלחנן גלזר התפלג מסיעת ״צדק לזקן״ והקים סיעה בשם ״הדרך הטובה״ המייצגת את מפלגת ״צומת - התנועה לציונות מתחדשת״.

2.    בא כוח סיעת ״הדרך הטובה״ הוא חבר הכנסת אלחנן גלזר, וממלא מקומו הוא משה גרין.

כ״ח בתשרי התשס״ט (27 באוקטובר 2008) (חמ 16—3)

דליה איציק

_    יושבת ראש הכנסת

1    ס״ח התשכ״ט, עמ' 103.

2    י״פ התשכ״ח, עמ' 590; התשמ״ט, עמ' 1798.

3    ס״ח התשנ״ד, עמ' 140; התשס״ד, עמ' 308.

4    ס״ח התשל״ג, עמ' 52.

מינוי יושבת ראש לוועדת הבחירות האזורית ירושלים

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],התשכ״ט-11969, ועל פי בקשת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אני ממנה בזה את השופטת(בדימוס) דליה קובל, ת״ז 008500431, ליושבת ראש ועדת בחירות אזוריות ירושלים לכנסת ה-18, שתוקם על פי סעיף 15(ב) לחוק האמור.

מינויה של השופטת (בדימוס) דניאלה וכסלר2 - בטל.

כ״ו בכסלו התשס״ט (23 בדצמבר 2008) (חמ 16—3)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1    ס״ח התשכ״ט, עמ' 103.

2    י״פ התשס״ח, עמ' 3980.

מינוי מוציאים לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-11967, אני ממנה את הרשומים מטה, למוציאים לפועל בלשכת ההוצאה לפועל הרשומה לצדם:

לשכת ההוצאה לפועל

מס' זהות

שם

קרית שמונה

68473131

אנט אלגריסי

אשקלון

55681381

מיכל מועלם

עפולה

28849768

יואל לארי

בית שאן

223157

אירית כהן

טבריה

28860369

אילן שוקרון

צפת

25647728

חיים צרפתי

חדרה

55957401

שמואל מנשה

עכו

23245962

נביל קראקיה

הרצליה

56606676

שמחה עזרא

קריות

56188014

אביבה חכמון

אשדוד

64608763

קלרה פרקש

אילת

34140376

סיגל עמר

אילת

3403858

שרונה בן זקון

קרית גת

29609781

אהובה טובול

דימונה

25242819

אילנית פרטוש

נתניה

24197113

טל בן יוסף

פתח תקוה

24526576

גלית מזעקי

רחובות

57375180

חנוך ייעיש

כפר סבא

42082396

רבקה בר סלע

רמלה

12031993

יעל בן שועה

ס״ח התשכ״ז, עמ'116.

ילקוט הפרסומים 5904, כ״ד בטבת התשס״ט, 20.1.2009 1892

1