גיליון 5905 עמוד 1 מתאריך 22/01/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בטבת התשס״ט    5905    22 בינואר 2009

עמוד    עמוד

צו הרחבה בענף היהלומים לפי חוק ההסכמים    הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 1940

הקיבוציים........................................................................... 1924    הודעות    בדבר    עדכון    מחירים מרביים למוצרי נפט....... 1943

הסמכת מפקחים לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת........ 1937    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1944

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 1938    הודעות    מאת    הציבור............................................................... 1950