גיליון 5905 עמוד 2 מתאריך 22/01/2009צו הרחבה בענף היהלומים

לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי”ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי׳׳ז-1957י, אני מצווה לאמור:

1)    כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7001/2008) מיום י׳׳ז בטבת התשס׳׳ח (26 בדצמבר 2007) בין התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע׳׳מ לקידום תעשיית היהלומים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות עובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה חטיבת עובדי היהלומים וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים בענף היהלומים בישראל.

2) צו ההרחבה שפורסם ביום ט׳׳ו בטבת התשס׳׳ה (27 בדצמבר 2004), להסכם הקיבוצי בענף היהלומים מיום י׳׳ב בניסן התשס׳׳ג (14 באפריל 2003) שמספרו 7030/2003 - בטל1 2.

תוספת

ה ה ו ר א ו ת ה מ ו ר ח ב ו ת

מס' סעיף בהסכם

א. הגדרות

בצו זה, מילים המתייחסות למין זכר, כוונתן גם למין נקבה ומילים המתייחסות למספר יחיד כוונתן גם למספר רבים וכן להפך,

אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות צו זה.

עובד - כל עובד בלא הבדל מין וגיל המועסק בתעשיית היהלומים.

אגודה מקצועית - אגודה מקצועית שאיננה איגוד מקצועי ובתקנונה המגדיר את מטרותיה לא נכלל סעיף בדבר דאגה לתנאי עבודה ושכר של חבריה והאגודה אף איננה עוסקת בכך בפועל, ושהיא בעלת אישור מס הכנסה כי היא עומדת בכללי מס הכנסה לאישור אגודות מקצועיות.

קרן פנסיה מקיפה חדשה - קרן פנסיה חדשה היא קרן פנסיה שקיבלה את אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ואישור כקופת גמל לקצבה לפי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ׳׳ד-31964, לאחר יום כ׳׳ט בטבת התשנ׳׳ה (1 בינואר 1995) המעניקה זכות לפנסיית זיקנה, נכות ושארים.

קרן פנסיה ותיקה - קרן פנסיה ותיקה היא קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה לפני יום כ׳׳ט בטבת התשנ׳׳ה (1 בינואר 1995).

מפעל/מעסיק - כל מפעל/מעסיק בתעשיית היהלומים, והמעסיק עובדים שכירים. חודש, שנה - לפי הלוח הגרגוריאני.

שכר משולב - שכר יסוד + תוספת יוקר + תוספת ותק ואש׳׳ל + תוספת משפחה + פרמיה.

תוספת יוקר - תוספת היוקר המשתלמת לעובדים על פי הסכם קיבוצי כללי שנחתם מעת לעת בין לשכת התיאום ובין ההסתדרות.

נורמה - שיעור מוסכם של תפוקת עבודה של עובד בהשתמשו באופן אחד במחלקת הליטוש או בכמה אופנים במחלקת ליטוש אוטומטיים, אשר מזכה את העובד בשכר לפי תפוקה (קבלנות).

פרמיה - תשלום בעבור חיסכון בשימוש באופנים לליטוש ו/או בעבור תפוקה מעבר לנורמה המדודה במפעל שבו הוא מועסק.

אבן קשה - אבן קשה לעיבוד, החורגת מהייצור השוטף במפעל וכן במבנה החיצוני או הפנימי שלה.

4.    קבלת עובדים

4.1    כל עובד שיתקבל לעבודה ייחשב כעובד בניסיון במשך ששת החודשים הראשונים מיום כניסתו לעבודה.

4.2    יפוטר העובד בתקופת הניסיון, יקבל הודעה מוקדמת על פי החוק.

5.    שעות עבודה

5.1    יום עבודה ושבוע עבודה - בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-41951 (להלן - חוק שעות עבודה ומנוחה). העובדים ששכרם משולם על פי תפוקתם (קבלנות) זמני עבודתם יהיו גמישים ויסוכמו בין העובד ומעבידו ובכפוף לנאמר ב-5.2, 5.3 להלן.

5.2    שבוע עבודה הוא בן 43 שעות ואילו שכר השעה יחושב לפי 186 שעות לחודש עבודה. הנהלות המפעלים יקבעו את שעות העבודה וסדרי העבודה בהתאם לצורכי המפעל.

ילקוט הפרסומים 5905, כ״ו בטבת התשס״ט, 22.1.2009 1924

1

י ס׳׳ח התשי׳׳ז, עמ' 63.

2

   י״פ התשס׳׳ה, עמ' 900.

3

   ס׳׳ח התשנ״ד, עמ' 1302.

4

   ס״ח התשי״א, עמ' 204.