גיליון 5905 עמוד 3 מתאריך 22/01/20095.3 העובדים ששכרם משולם על פי הספקם (קבלנות), שכרם לא יפחת משכר המינימום התקף וכפי שישתנה מעת לעת או בהתאמה על פי חלקיות משרתם.

6.    שעות נוספות

יש להימנע מלעבוד שעות נוספות ככל האפשר, ואולם העובדים חייבים לעבוד שעות נוספות אם צורכי המפעל מחייבים זאת

לשם השלמת הזמנות דחופות, או עבודות הכרחיות לקיומו של המפעל או לשם התקנת סידורים טכניים שאינם סובלים דיחוי.

במקרה זה ישולם גמול עבודה בשעות נוספות בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.

7.    העברה משלב לשלב ומסוג לסוג

7.1    העברת עובד משלב אחד בעיבוד היהלום למשנהו או מסוג יהלום אחד לסוג אחר, לשם קידום העובד בעבודה או שצורכי המפעל מחייבים את ההעברה - תיעשה בהסכמה הדדית, בין הנהלת המפעל והעובד הנוגע בדבר בהתחשב בוותק, במקצועיות של העובד ובצורכי המפעל.

8.    הפרעות בעבודה, אבנים קשות לעיבוד אופנים

8.1    המעביד ידאג לציוד תקין, לאספקה סדירה של חומר גלם לעבודה ולעובדים במפעל, כדי למנוע הפרעות ותקלות בעבודה והפסד בשכר עבודה.

8.2    אבנים קשות יעובדו על ידי העובד לפי שכר יומי או בתוספת לתעריף בהסכמת העובד. מנהל העבודה קובע אם האבן קשה או לא.

8.3    כל לוטש יקבל אופנים תקניים לצורכי הליטוש וזאת בלא כל תשלום.

10.    קרן השתלמות

10.1    כל העובדים בתעשיית היהלומים יצורפו כחברים או כעמיתים בקרן השתלמות מוכרת. עובד שיתקבל לעבודה לאחר פרסום צו זה יהיה זכאי להצטרף לקרן ההשתלמות בתום תקופת הניסיון כהגדרתה לעיל, רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.

10.2    תשלומי המעביד והניכוי משכר העובדים לקרן השתלמות יהיו כדלקמן:

המעביד יעביר לקרן תשלום בשיעור השווה ל-7.5% מהשכר המשולב של העובד והעובד ישתתף בתשלום לקרן בשיעור השווה ל-2.5% מהשכר המשולב שלו. התשלומים והזכויות יהיו כפופים לאמור בתקנות קרן ההשתלמות.

11.    דמי חבר באגודה מקצועית

11.1    נוסף על ההפרשות לקרן השתלמות, כמפורט בסעיפים 10.1 ו-10.2 לעיל, זכאים כל העובדים בתעשיית היהלומים להחזר דמי חבר שנתיים מהמעסיק בגין חברות באגודה מקצועית שהיא בתחום עיסוקו או מקצועו של העובד ושהוא חבר בה כמפורט בסעיף 11.4. להלן.

11.2    האגודה המקצועית המוכרת לצורך תשלום החזר דמי חבר על פי צו זה הוא ”עמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המתכת, החשמל, מקצועות הרכב והיהלומים, ע”ר 580423036 ו/או כל אגודה אחרת שעליה יוסכם בין הצדדים.

11.3    בתחילת חודש ינואר של כל שנה המעביד יעביר במרוכז בעבור ”האגודה המקצועית” את מלוא דמי החבר השנתיים בגין כל עובד, בתנאים ובסכומים בהתאם לקבוע בחוזר הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר (להלן - חוזר הממונה על השכר).

11.4    סכום החזר דמי החבר השנתיים לשנת 2007 לכל עובד הוא 323 שקלים חדשים וסכום זה יתעדכן מעת לעת בהתאם לחוזר הממונה על השכר.

12.    בטיחות, רווחה ואיכות חיים בעבודה

12.1    על המפעל למלא את חובתו ולעשות את כל הדרוש כדי להבטיח בטיחות בעבודה לשם מניעת מקרי אסון ותאונות בעבודה ולאחוז באמצעים הדרושים לקיים תנאים בטיחותיים וסניטריים נאותים בהתאם לחוק.

13.    תאונות בעבודה

13.1    על המעסיקים לאחוז בכל האמצעים שברשותם כדי למנוע תאונות בעבודה בהתאם לדרישות החוק, וזה בלי לשנות את אחריות המפעל לגבי תאונות בעבודה כנזכר בחוק.

13.2    בכל מקרה של תאונה בעבודה, יפעל המעסיק בהתאם לנוהלי המוסד לביטוח לאומי לרבות דיווח על האירוע ותשלום שכרו של העובד.

13.3    במקרה מוות או נכות כתוצאה מתאונה בעבודה, ינהגו בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ׳׳ח-51995.

14.    שכר עבודה

תעריפי שכר העבודה מסומנים כנספחים א/1 - א/7.

ס׳׳ח התשנ׳׳ח, עמ' 210.

1925 ילקוט הפרסומים 5905, כ׳׳ו בטבת התשס׳׳ט, 22.1.2009