גיליון 5906 עמוד 1 מתאריך 22/01/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בטבת התשס״ט    5906    22 בינואר 2009

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 1956

מינוי אדם שיהיו נתונים לו הסמכויות והתפקידים של הממונה על המחוז לפי חוק העברת סמכויות

(ממונים על מחוזות וקציני מחוז) ............................. 1956

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה................................ 1956

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)...... 1957

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

לעבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים.......... 1963

עמוד

הסמכה לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) ולפי פקודת

הרוקחים............................................................................... 1964

הודעה בדבר קבלת החלטה מקדמית לפי חוק היטלי

סחר ואמצעי הגנה........................................................... 1965

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק עסקאות גופים

ציבוריים............................................................................... 1966

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1966

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1976

הודעות מאת הציבור................................................................ 1979