גיליון 5906 עמוד 2 מתאריך 22/01/2009הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-1951 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי׳׳א-1951י (להלן-החוק), כי הממשלה החליטה להרשות את נושאי המשרות המפורטים להלן לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, בתחום פעילותו של שירות הביטחון הכללי, עד לסכום הקבוע לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה יחד עם מי שנקבע לכך, על המסמכים הנוגעים לכל עסקה מהעסקאות האמורות.

1.    להלן פירוט ההרשאות לנושאי משרה בשירות הביטחון הכללי בעסקאות בתחום הפעילות של שירות הביטחון הכללי, למעט עסקאות במקרקעין:

רשימה א' - גורמי המטה או הרכש:

ראש שירות הביטחון הכללי - בלא הגבלת סכום;

סגן ראש שירות הביטחון הכללי - עד לסכום של

3.500.000    שקלים חדשים;

ראש אג׳׳מ - עד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים;

ראש מטה או ראש אגף ביחידת רכש - עד לסכום של

750.000    שקלים חדשים;

ראש חטיבת תכנון וארגון - עד לסכום של 400,000 שקלים חדשים;

ראש חטיבה או סגן ראש אגף ביחידת רכש - עד לסכום של 400,000 שקלים חדשים;

ראש מחלקה ביחידת רכש - עד לסכום של 200,000 שקלים חדשים;

ראש מחלקת ארגון באגפי השירות - עד לסכום של

200.000    שקלים חדשים;

ראש ענף או סגן ראש מחלקה ביחידת רכש - עד לסכום של 86,000 שקלים חדשים.

רשימה ב' - גורמי כספים(חשבות):

חשב שירות הביטחון הכללי - בלא הגבלת סכום;

ראש מחלקת תקציב והתקשרויות - עד לסכום של

750.000    שקלים חדשים;

ראש ענף כספים ביחידת רכש או במטה כספים - עד לסכום של 86,000 שקלים חדשים;

ראש מדור כספים ביחידת רכש או במטה כספים - עד לסכום של 10,000 שקלים חדשים;

כל אחד מנושאי המשרה ברשימה א' לעיל יחתום יחד עם נושאי משרה ברשימה ב'; ההרשאה תהיה על פי הסכום הנמוך מבין השניים.

2.    בעסקאות רכש במקרקעין בתחום הפעילות של שירות הביטחון הכללי:

רשימה א' - גורמי המטה או הרכש:

ראש שירות הביטחון הכללי - בלא הגבלת סכום;

סגן ראש שירות הביטחון הכללי - עד לסכום של

3.500.000    שקלים חדשים;

ראש אג׳׳מ - עד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים;

י ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.

ראש אגף הממונה על המינהלה הביטחונית לסיוע - עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים; ראש המינהלה הביטחונית לסיוע - עד לסכום של

750.000    שקלים חדשים;

ראש חטיבת תכנון וארגון (תוא׳׳ר) - עד לסכום של

400.000    שקלים חדשים;

ראש מטה לוגיסטיקה - עד לסכום של 100,000 שקלים חדשים.

רשימה ב' - גורמי כספים(חשבות): חשב שירות הביטחון הכללי - בלא הגבלת סכום; ראש מחלקת תקציב והתקשרויות - עד לסכום של

500,000 שקלים חדשים.

כל אחד מנושאי המשרה ברשימה א' לעיל יחתום יחד עם נושאי משרה ברשימה ב'; ההרשאה תהיה על פי הסכום הנמוך מבין השניים.

ט' בטבת התשס׳׳ט (5 בינואר 2009) (חמ 3-9)

עובד יחזקאל

מזכיר הממשלה

מינוי אדם שיהיו נתונים לו הסמכויות והתפקידים של הממונה על המחוז

לפי חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז), התשכ״ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז), התשכ”ד-11964, אני ממנה את מנהל אגף בכיר (גיור) במערך הגיור, לאדם שיהיו נתונים לו הסמכויות והתפקידים שנתייחדו לממונה על המחוז בפקודת העדה הדתית(המרה)2, למעט המרות דת שאינן גיור3.

מינוי זה אינו מבטל מינויים קודמים שניתנו במסגרתם הסמכויות והתפקידים של הממונה על המחוז. ד' בטבת התשס׳׳ט (31 בדצמבר 2008) (חמ 3-1219)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 80.

2    חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1269.

3    י״פ התשס״ה, עמ' 3280.

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-11969, אנו ממנים את הרשומים מטה להיות נציגי ציבור בבתי הדין לעבודה. בית הדין הארצי לעבודה:

נציגי מעבידים אורן משה בן יהודה ישראל

1 ס״ח התשכ״ט, עמ' 70.

תעודת זהות 6151682 7752140


ילקוט הפרסומים 5906, כ״ו בטבת התשס״ט, 22.1.2009 1956