גיליון 5907 עמוד 1 מתאריך 22/01/2009ילקוט הפרסומים

כ״ו בטבת התשס״ט


5907


22 בינואר 2009


עמוד

רשימת מפעילים לפי תקנות הביטוח הלאומי(בנות בשירות לאומי בהתנדבות)........................ 1988

הודעות מאת הציבור........................................................................ 2040

דוח שבועי של בנק ישראל.................................................................... 2050