גיליון 5908 עמוד 1 מתאריך 29/01/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בשבט התשס״ט    5908    29 בינואר 2009

עמוד


עמוד

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 2052

הודעה על היתר לקבלת תרומה לפי חוק שירות המדינה

(סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)................ 2052

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................ 2052

מינוי יושבת ראש לוועדת מינויים לפי חוק לשכת

עורכי הדין.......................................................................... 2052

מינוי חברים לוועדת מינויים לפי החוק האמור............ 2052

מינוי יושבת ראש לוועדה לבדיקת מינויים לפי חוק

החברות הממשלתיות..................................................... 2052

מינוי נציג משרד האוצר במינהלת מרכז ההשקעות... 2053

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)...... 2053

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)........ 2054

מינוי פקידת סעד לפי חוק ההגנה על חוסים.................. 2054

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד(טיפול במפגרים)... 2054 מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים) ......................................... 2054

מינוי קצין מבחן למבוגרים..................................................... 2054

ביטול מינוי קצינת מבחן למבוגרים.................................... 2054

ביטול מינוי חוקרת מיוחדת לפי חוק הליכי חקירה והעדה

(התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית). 2055

מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד.............. 2055

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח

הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ......... 2055

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים

לפי החוק האמור .............................................................. 2055

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים

והוראות שונות)................................................................ 2055

מינוי נציג שר הבריאות, וממלאת מקומו בוועדה

מיוחדת לתכנון ולבניה, קציר-חריש........................ 2055

הודעות על הנחת תכניות....................................................... 2055

הודעה על אישור תכנית ניקוז.............................................. 2056

הודעה על אישור רשימת חברים לוועדת ערר רפואית

לפי פקודת התעבורה...................................................... 2056

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות).......... 2056

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 2057

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

(בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)........... 2058

הודעה על בחירתם של חברי הוועדה המקומית

לתכנון ולבניה קריות...................................................... 2058

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה(טבריה, קרית ביאליק).. 2059

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (קרית ביאליק)............... 2059

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2059

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ............................................ 2069

הודעות בתי הדין הרבניים .................................................... 2085

הודעות מאת הציבור ................................................................. 2089