גיליון 5909 עמוד 1 מתאריך 29/01/2009רשומות

ילקוט

ד' בשבט התשס״ט


הפרסומים

5909    29 בינואר 2009

עמוד

רשימת המועמדים לכנסת השמונה עשרה לפי חוק הבחירות לכנסת................................. 2092

הודעות מאת הציבור.....................................................................................2106