גיליון 5910 עמוד 1 מתאריך 01/02/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בשבט התשס״ט    5910    1 בפברואר 2009

עמוד

מינוי עובד אחראי לפי חוק כלי הירייה............................ 2108

מינוי חברי בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות

המקומיות............................................................................ 2108

מינוי יושב ראש בוועדות ערעורים לפי חוק נכי

המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים............. 2108

מינוי חברים בוועדות ערעורים לפי החוקים האמורים. 2108 מינוי יושב ראש מותב לוועדות עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים...................... 2109

מינוי חברים בוועדות עררים לפי החוקים האמורים... 2109 מינוי יושב ראש לוועדה המייעצת למנהל הכללי של משרד הביטחון במתן הטבות לפנים משורת הדין

(ועדת למ׳׳ד)....................................................................... 2109

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת המינויים לדיינים 2109

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת המינויים לקאדים 2109

מינוי חבר לוועדה המייעצת לפי כללי החברות

הממשלתיות(מינוי רואי חשבון ושכרם)................ 2110

הודעה על מינוי קצינית ביקורת גבולות.......................... 2110

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות חדשות לפי חוק

הרשויות המקומיות (בחירות)..................................... 2110

מינוי חבר הנהלת רשות נחל קישון.................................... 2110

מינוי חברה בוועדה המקצועית לרישום תכשירים לפי תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים

להדברת מזיקים לאדם)................................................. 2111

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 2111

עמוד

הכרה במוסד רפואי לפי חוק העונשין............................... 2111

כתב מינוי לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים

לאומיים ואתרי הנצחה................................................ 2111

הודעה בדבר פרסום אמות המידה לחלוקת סכום השתתפות הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות האזוריות ושל כלל המועצות

הדתיות שאינן במועצות האזוריות.......................... 2113

הודעות על מתן צווים לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת

פעילות)................................................................................ 2115

מינוי ממלא מקום בוועדת אתיקה והרכבה לפי חוק

זכויות החולה..................................................................... 2116

הודעה על הסמכה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות

השבים.................................................................................. 2116

הוראה בדבר סימון נספחים לכתב בי-דין לפי תקנות

סדר הדין האזרחי............................................................. 2116

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום...................................................................... 2116

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי    חוק מימון מפלגות. 2117

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................ 2117

בקשות לפירוק חברות על ידי בית    המשפט..................... 2117

הודעות מאת הציבור ............................................................... 2121