גיליון 5911 עמוד 1 מתאריך 02/02/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בשבט התשס״ט    5911    2 בפברואר 2009

עמוד

הודעה שמונים ושתיים על תיקון רשימת אתרי העתיקות........................................2135

הודעה שמונים ושתיים על תיקון רשימת אתרי העתיקות

לפי חוק העתיקות, התשל״ח-1978

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(א) לחוק העתיקות, התשל״ח-1978י, אני מודיע כי רשימת אתרי העתיקות1 2 (להלן - הרשימה), תתוקן כדלקמן:

2135 ילקוט הפרסומים 5911, ח' בשבט התשסיט, 2.2.2009

1

י ס״ח התשל״ח, עמ' 76; התשמ״ט, עמ' 88.

2

י״פ התשכ״ד, עמ' 1349; התשכ״ה, עמ' 1446; התשכ״ז, עמ' 630 ועמ' 2158; התש״ל, עמ' 734; התשל״ב, עמ' 1286; התשל״ג, עמ' 1824; התשל״ז, עמ' 474; התשים, עמ' 1437; התשמ״ב, עמ' 886; התשמ״ד, עמ' 3532; התשמ״ז, עמ' 193; התשמ״ח, עמ' 2766; הת־ שין, עמ' 3386; התשניא, עמ' 1279, עמ' 1850 ועמ' 3548; התשניב, עמ' 989 ועמ' 3812; התשניג, עמ' 878, עמ' 1732, עמ' 2904 ועמ' 4014; התשניד, עמ' 78, עמ' 1945 ועמ' 3841; התשניה, עמ' 447, עמ' 2683 ועמ' 3870; התשניו, עמ' 3030 ועמ' 3347; התשניז, עמ' 9, עמ' 2549 ועמ' 4092; התשניח, עמ' 784, עמ' 2572, עמ' 3937 ועמ' 5194; התשניט, עמ' 1338, עמ' 2013, עמ' 3083 ועמ' 4789; התשיס, עמ' 779, עמ' 907, עמ' 1947, עמ' 2107, עמ' 2473, עמ' 2569, עמ' 2698, עמ' 2706, עמ' 3733, עמ' 3821, עמ' 4095, עמ' 4689 ועמ' 4925; התשסיא, עמ' 165, עמ' 625, עמ' 737, עמ' 1411, עמ' 1269, עמ' 2083, עמ' 2147, עמ' 2300, עמ' 2887 ועמ' 3851; התשסיג, עמ' 3281; התשסיד, עמ' 2621; התשסיה, עמ' 985 ועמ' 3141; התשסיו, עמ' 3239; התשסיז, עמ' 1433; התשסיח, עמ' 1167.