גיליון 5912 עמוד 1 מתאריך 02/02/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בשבט התשס״ט    5912    2 בפברואר 2009

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 2248

תיקון הודעה על מינוי פוקדים לפי חוק שירות ביטחון 2251 תיקון הודעה על אצילת סמכויות לפי החוק האמור... 2252 הודעה על אצילת סמכויות לפי החוק האמור וחוק

דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם 2253 הודעה בדבר התקשרויות בין רשימות מועמדים לפי

חוק הבחירות לכנסת....................................................... 2254

הודעות בדבר התפטרות מועמדים לכנסת השמונה

עשרה לפי החוק האמור ................................................ 2254

עמוד

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על יבוא

בהיצף לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה............. 2255

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 2255

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2008

(בת ים, נצרת עילית, קרית שמונה)........................... 2255

הודעות מוקדמות בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין. 2257

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2258

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 2259

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 2261

הודעות מאת הציבור............................................................... 2262