גיליון 5913 עמוד 1 מתאריך 05/02/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בשבט התשס״ט    5913    5 בפברואר 2009

עמוד

הארכת מינוי סגן רשם הפטנטים......................................... 2264

הארכת מינוי חברה לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק

בתי דין מינהליים ........................................................... 2264

הארכת מינוי חברה לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 2264

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 2264

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 2264

הסמכה לתת היתר לפי צו הכניסה לישראל (פטור

תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה)............................ 2265

הסמכת מפקדי האזור לפי חוק האזרחות והכניסה

לישראל(הוראת שעה)................................................... 2265

הודעה על הסמכת מפקחים לפי צו הסדרת מקומות

רחצה(סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים). 2265

הסמכה לקציני שירות בתי הסוהר...................................... 2265

מינוי ממלאת מקום נוספת לנציגת שר הבריאות

בוועדה מחוזית לתכנון ולבניה................................... 2266

עמוד

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים.............................................. 2266

מינוי מפקח לפי חוק הזרעים................................................. 2266

מינוי מפקחים לפי חוק הגנת הצומח................................. 2266

מינוי מבקרים לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח

ומוצריו ................................................................................. 2266

מינוי מפקחים לפי חוק הטיס, 1927, וחוק רישוי שירותי

התעופה............................................................................... 2267

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי המשרד לענייני

גמלאים לפי חוק יסודות התקציב ............................. 2267

הודעות על אצילת סמכויות לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 2267

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 2268

הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה לבדיקת תחומי שיפוט

של רשויות מקומיות במחוז הצפון............................ 2268

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 2269

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 2300

הודעה מאת הצהרות מוות.................................................... 2301

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2302

הודעות מאת הציבור............................................................... 2307