גיליון 5913 עמוד 48 מתאריך 05/02/2009כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

ישראל חיים, רו״ח, מפרק

טחנת קמח דגן לישראל בע׳׳מ

(ח״פ 51-005396-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 28.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו׳׳ח ישראל חיים, מרח' אהליאב 6, רמת גן, למפרק החברה, במקומו של עו׳׳ד ירון מהולל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

ישראל חיים, רו״ח, מפרק

השקעות גולומביק בע׳׳מ

(ח״פ 51-013389-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 28.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו׳׳ח ישראל חיים, מרח' אהליאב 6, רמת גן, למפרק החברה, במקומו של עו׳׳ד ירון מהולל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

ישראל חיים, רו״ח, מפרק

תבואה חברה להשקעות ולמסחר בע׳׳מ

(ח״פ 51-038404-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 28.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו׳׳ח ישראל חיים, מרח' אהליאב 6, רמת גן, למפרק החברה, במקומו של עו׳׳ד ירון מהולל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

ישראל חיים, רו״ח, מפרק

טחנת קמח גולן בע׳׳מ

(ח״פ 51-002669-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 28.12.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו׳׳ח ישראל חיים, מרח' אהליאב 6, רמת גן, למפרק החברה, במקומו של עו׳׳ד ירון מהולל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

ישראל חיים, רו״ח, מפרק

שאריד פלוס בע׳׳מ

(ח״פ 51-261002-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 18.1.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן חנש, ת׳׳ז XXXXXX673, מרח' מבצע קדש 15, הוד השרון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

דן חנש, מפרק

פרומוארנה בע״מ

(ח״פ 51-404578-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 29.12.2008, התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים 5913, י״א בשבט התשס״ט, 5.2.2009 2310