גיליון 5914 עמוד 1 מתאריך 08/02/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד בשבט התשס״ט    5914    8 בפברואר 2009

עמוד

עמוד

2321

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין.....

הודעה על שינויים בהרכב של ועדת הבחירות המרכזית

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

2320

לכנסת השמונה עשרה...................................................

2322

המקומית אור יהודה.......................................................

2320

הודעה בדבר התפטרות מועמד לכנסת השמונה עשרה.

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות

2320

הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם ....

2322

(עמק יזרעאל).....................................................................

הודעה על מחיקת רישום של משלח בין-לאומי מפנקס

2322

הודעה על בקשה לחידוש רישום לפי חוק המקרקעין...

2320

המשלחים הבין-לאומיים..............................................

2323

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.....................................

2320

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה ...........

2323

הודעות מאת הציבור...............................................................

2320

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים .......