גיליון 5914 עמוד 2 מתאריך 08/02/2009הודעה על שינויים בהרכב של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השמונה עשרה

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-1969 בהתאם לסעיף23(ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ׳׳ט-1969י, נמסרת בזה הודעה על הוספתה של ח׳׳כ זהבה גלאון מסיעת ”מרצ - ישראל חברתית ודמוקרטית” להרכבה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השמונה עשרה.

ההודעה על הרכבה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השמונה עשרה2, תתוקן לפי זה. כ”ה בטבת התשס”ט (21 בינואר 2009) (חמ 3-16)    מאיר שטרית

_    שר הפנים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 103. 2 י”פ התשס׳׳ג, עמ' 3559.

הודעה בדבר התפטרות מועמד לכנסת השמונה עשרה

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-969י בהתאם לסעיף 87 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-969י', נמסרת בזה הודעה כי בת שבע כהן מרשימת הליכוד - אח”י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה התפטרה ביום י' בשבט התשס׳׳ט(4 בפברואר 2009).

הודעתי מיום כ”ט בטבת התשס”ט (25 בינואר 2009) בדבר רשימת המועמדים לכנסת השמונה עשרה2, תתוקן לפי זה. י' בשבט התשס”ט (4 בפברואר 2009) (חמ6י-3)    אליעזר ריבלין

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

_    לכנסת השמונה עשרה

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 103. 2 י”פ התשס”ט, עמ' 2092, עמ' 2254.

הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם

לפי צו הפיקוח על מחירי תכשירים ושירותים(מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם), התשס”א-י200 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ג) ו-(ד) לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם), התשס”א-י200', אני מודיעה כי עקב שינוי בממוצע שערי החליפין בשיעור העולה על שלושה אחוזים לעומת ממוצע שערי החליפין ביום י”ג בכסלו התשס׳׳ט (10 בדצמבר 2008), יעודכנו המחירים המרביים של תכשירי מרשם ביום ז' בשבט התשס׳׳ט (1 בפברואר 2009) עדכון מיוחד בשיעור של 3.65%.

כ”ה בטבת התשס׳׳ט(21 בינואר 2009)

(חמ 3-2722)    רות רלב״ג

המפקחת על המחירים

_    משרד הבריאות

1 ק”ת התשס׳׳א, עמ' 412; התשס׳׳ח, עמ' 115.

הודעה על מחיקת רישום של משלח בין-לאומי מפנקס המשלחים הבין-לאומיים

לפי חוק סוכני המכס, התשכ”ה-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(א) לחוק סוכני המכס, התשכ”ה-11964, אני מודיע על מחיקת רישומו מפנקס המשלחים הבין-לאומיים של המשלח בצלאל רוזנשטרוך, שמספרו בפנקס 742, עקב פטירתו.

המחיקה בתוקף מיום י”ב בטבת התשס”ט (8 בינואר 2009).

א' בשבט התשס”ט (26 בינואר 2009) (חמ 3-495)

יהודה נסרדישי

_    מנהל רשות המסים בישראל

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 16; התשנ׳׳ה, עמ' 356.

הודעה על אצילת סמכויות

לפי פקודת התעבורה

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה1 (להלן - הפקודה), אצלתי לאבנר פלור, ת”ז XXXXXX403, את סמכויותי כרשות רישוי לעניין הפקודה ולעניין תקנות התעבורה, התשכ”א-21961.

אצילת הסמכויות לחוה בן ארי3 ולאבנר פלור4 - בטלות.

א' בשבט התשס”ט (26 בינואר 2009) (חמ 3-214)

עוזי יצחקי

_    רשות הרישוי

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס׳׳ח התשס׳׳ג, עמ' 538.

2    ק”ת התשכ׳׳א, עמ' 1425.

3    י”פ התשנ׳׳ט, עמ' 3705.

4    י”פ התשס׳׳ד, עמ' 3130; התשס׳׳ו, עמ' 3196.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה-11985, אני מכריז על האזורים המפורטים להלן כאזורים נגועים, הואיל ומצויה ביישוב בית הלוי מחלת הפה והטלפיים:

ביישוב בית הלוי וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 ק”מ מיישוב בית הלוי, ובכלל זה היישובים אביחיל, אומץ, אחיטוב, אליכין, אלישיב, ארתאח, בארותים, בורגתא, בחן, בית חירות, בית ינאי, בית יצחק שער חפר, ביתן אהרן, גאולי תימן, גאולים, גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד, גבעת שפירא, גן יאשיה, גנות הדר, הדר עם, המעפיל, העוגן, זמר, חבצלת השרון, חגלה, חדרה, חופית, חיבת ציון, חניאל, חצר בארותים, חצרות חפר, חרב לאת, טול כרם, יד חנה, ידידיה, ינוב, יעף, כפר הראה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר יונה, כפר יעבץ, כפר מונש, להבות חביבה, מבואות ים, מדרשת רופין, מכמורת, מעברות,2320    ילקוט הפרסומים 5914, י׳׳ד בשבט התשס׳׳ט, 8.2.2009

1

ס”ח התשמ”ה, עמ' 84.