גיליון 5915 עמוד 1 מתאריך 12/02/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בשבט התשס״ט    5915    12 בפברואר 2009

עמוד

מינוי חבר בוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים לפי חוק

הפטנטים.............................................................................. 2336

מינוי חברים לבית הדין להגבלים עסקיים....................... 2336

מינוי והארכת מינוי יושבות ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר.............................. 2336

מינוי פקיד גבייה וממונה על הגבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 2336

הוראה בדבר הפחתת תקציב צריכת החשמל של

רשויות מקומיות לפי חוק יסודות התקציב............ 2336

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח

הלאומי................................................................................. 2336

הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גמלה לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק

תאגיד לפי החוק האמור................................................ 2337

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי(מתנדבים).......................................................... 2337

מינוי ועדת רישום לפי חוק העובדים הסוציאליים...... 2337

מינוי, שינוי מינוי וביטול מינוי של פקידי סעד לפי

חוק הנוער(טיפול והשגחה)......................................... 2337

ביטול מינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 2338

מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד.......... 2338

ביטול מינוי פקידת סעד לפי חוק ההגנה על חוסים.... 2338 מינוי קציני מבחן למבוגרים................................................... 2338

עמוד

מינוי חברות לוועדה המייעצת לפי תקנות עבודת

הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת) ........... 2338

מינוי מפקחים לפי חוק רשות הספנות והנמלים............ 2338

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות

החולים לשנות התקציב 2008 עד 2010................... 2338

החלטה לפי סעיפים 9(8) ו־36(2) לחוק מבקר המדינה.... 2342

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת נוטריונים....................... 2342

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת לפי תקנות

הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות)............... 2342

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים.................................... 2342

הודעה על סכום שנתי מרבי להישבון חלקי לפי צו

הבלו על דלק (פטור והישבון) ....................................... 2342

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (אילת, ראשון

לציון) ..................................................................................... 2344

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה

(אור יהודה) ......................................................................... 2344

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכם כללי שהוגש לרישום עד 31.1.2009................... 2345

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.1.2009..... 2346

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 2349

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 2359

הודעה מאת הכונס הרשמי.................................................... 2371

הודעות מאת הציבור ............................................................... 2371

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 2374