גיליון 5916 עמוד 1 מתאריך 12/02/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בשבט התשס״ט    5916    16 בפברואר 2009

עמוד

הודעה בדבר הכרזה על חבר בני אדם זר כעל ארגון

טרור לפי חוק איסור מימון טרור................................. 2376

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה........ 2382

הודעה בדבר קביעת מועד לסיום כהונה ומועד הבחירות

לפי פקודת המועצות המקומיות................................ 2383

הודעה בדבר הסטה והקטנה של קווי בניין לפי תכנית

מיתאר ארצית לגז טבעי לפי חוק התכנון והבניה. 2383

עמוד

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים

למתן היתרים בתקופת ביניים...................................... 2384

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן............................. 2386

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן 2389

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי........................ 2391

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 2392