גיליון 5917 עמוד 1 מתאריך 17/02/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בשבט התשס״ט    5917    17 בפברואר 2009

עמוד

הודעה על תוצאות הבחירות לכנסת השמונה עשרה. 2400 הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי חוק

הבחירות לכנסת............................................................... 2405

הודעה בדבר בחינות עורכי פטנטים................................... 2405

עמוד

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים....... 2405

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2405

הודעה מאת הציבור................................................................. 2406