גיליון 5918 עמוד 1 מתאריך 17/02/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בשבט התשס״ט    5918    17 בפברואר 2009

עמוד

הודעות מאת הרשם לעניני ירושה..................................................... 2408

הודעות מאת הכונס הרשמי........................................................... 2432