גיליון 5919 עמוד 1 מתאריך 19/02/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בשבט התשס״ט    5919    19 בפברואר 2009

עמוד הודעה בדבר ביטול ההכרזות על מצב מיוחד בעורף.. 2448

הודעה על הצורך למנות שופטים........................................ 2448

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................ 2448

הארכת מינוי קאדי לכהונה בפועל..................................... 2448

חידוש מינויים של יושבי ראש לוועדות ערר לפי חוק

מיסוי מקרקעין.................................................................... 2448

הודעות על חידוש הכרה לעמותות לאימוץ בין-ארצי.. 2449 מינוי יושבי ראש מותב לוועדות עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים ולפי חוק בתי דין מינהליים....... 2449

מינוי יושבי ראש בוועדות ערעורים לפי חוק נכי

המלחמה בנאצים ולפי חוק בתי דין מינהליים.... 2449

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין.................................... 2449

הודעה על מינוי נציגי שר הביטחון וממלאי מקומם

בוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה............................ 2450

מינוי פקידי גבייה וממונים על הגבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 2450

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 2450

מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות.... 2451 מינוי ועדת מומחים לפי חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם

(נגיף האיידס)..................................................................... 2451

מינוי יושב ראש מועצת הצמחים........................................ 2451

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים........... 2451

הודעה על חילופי גברי בכנסת............................................. 2451

לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין........................ 2451

כתב הסמכה לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות

הבריאות .............................................................................. 2451

מינוי חבר בוועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים... 2452 מינוי ממלא מקום בוועדה המקומית לתכנון ולבניה

מנשה אלונה....................................................................... 2452

הודעה על מועד לפי סעיף 14 לחוק מערכות תשלומים.. 2452 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 2452

הודעות בדבר השעיית חברים והוצאת חברים מלשכת

עורכי הדין .......................................................................... 2452

מינוי ועדת ערר לארנונה (ראשון לציון)............................ 2453

הודעה על מינוי מפקחים ברשות מקומית(חוף הכרמל). 2453 הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין. 2453

הודעות בדבר הצגת לוח הזכויות....................................... 2454

הודעות הסדר במקרקעין......................................................... 2454

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 2454

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 2464

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2469

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 2480

הודעות מאת הציבור ................................................................ 2480

דוחות שבועיים של בנק ישראל ............................................ 2486

עמוד

הודעה על הארכת תוקף ההיתר הכללי לעריכת הגרלות