גיליון 5920 עמוד 1 מתאריך 23/02/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בשבט התשס״ט    5920    23 בפברואר 2009

עמוד

2488 .................

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים..........

2493.................

הודעה בדבר חובת מתן הודעה מוקדמת לביצוע עבודה בגובה...................

2494.................

הודעה בדבר אישור מסמך אחר לפי חוק מס ערך מוסף..........................

2496 .................

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט.....................................

2496 ..................

הודעות מאת הציבור.....................................................

2498 ..................

הודעה מאת מפעל הפיס..................................................