גיליון 5922 עמוד 1 מתאריך 25/02/2009ילקוט הפרסומים

א׳ באדר התשס״ט


5922


25 בפברואר 2009


עמוד

החלטת הממשלה מס' 4323 מיום י״ז בכסלו התשס״ט(14 בדצמבר 2008) בעניין סיוע ממשלתי לחיסכון פנסיוני. 2552