גיליון 5923 עמוד 1 מתאריך 26/02/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באדר התשס״ט    5923    26 בפברואר 2009

עמוד


עמוד

הודעה בדבר הרכב המועצה לגנים לאומיים, שמורות

טבע ואתרים לאומיים.................................................... 2556

הודעה על מינוי חבר במליאת הרשות לשמירת הטבע

והגנים הלאומיים............................................................. 2556

מינוי לפי חוק ההוצאה לפועל.............................................. 2556

היתר לפי חוק התביעות של קורבנות השואה

(הסדר הטיפול).................................................................. 2556

הודעה על מקום מושב בית דין לפי חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק בתי דין מינהליים................................. 2556

הודעה בדבר מינוי ועדת משמעת לפי חוק הסדרת

העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס................................ 2556

מינוי ממלא מקום יושב ראש הוועדה לבדיקת מינויים

לפי חוק החברות הממשלתיות................................... 2557

מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).. 2557 תיקון הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות). 2557 תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד

החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור............ 2557

הודעה על מינוי חשבים מלווים לפי תקנות שירותי

הדת היהודיים (ניהול מועצות).................................. 2558

מינוי ממונים למועצות דתיות (נהריה ורמלה).............. 2558 מינוי ממלאי מקום לנציגי השר להגנת הסביבה

בוועדות מקומיות לתכנון ולבניה.............................. 2559

הסמכת ממונה לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת............ 2560

מינוי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא והיצוא............ 2560

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה. 2560

מינוי מפקחים לפי פקודת מחלות בעלי חיים................. 2560

הודעה על מינוי חבר המינהלה לפי חוק לעידוד

השקעות הון בחקלאות.................................................. 2560

החלטה לפי סעיף 36(2) לחוק מבקר המדינה................... 2560

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר.......................... 2561

דרישה לסילוק כלי שיט........................................................... 2561

הודעות בדבר הוצאה והשעיית חברים מלשכת

עורכי הדין .......................................................................... 2561

הודעה על בחירתם של חברי הוועדה המרחבית וועדת

המשנה לתכנון ולבניה הרצליה-כפר שמריהו.... 2562

הודעת הסדר במקרקעין .......................................................... 2562

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 2562

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 2570

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 2584

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ....................... 2586

הודעות מאת הציבור ............................................................... 2587