גיליון 5924 עמוד 1 מתאריך 03/03/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' באדר התשס״ט    5924    3 במרס 2009

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 2612

מינוי ועדה לפטורים ולמיזוגים לפי חוק ההגבלים

העסקיים.............................................................................. 2612

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................... 2612

הסמכה לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק).......... 2613

מינוי חברי ועדה מייעצת לפי חוק לפיקוח על ייצוא

של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי........................... 2613

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה. 2613

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים............ 2613

מינוי רשמת לפי חוק    בתי    המשפט...................................... 2615

הודעה על מועד לפי סעיף 14 לחוק מערכות תשלומים 2615 הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים

בנקאי .................................................................................... 2615

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 2615

הודעות בדבר שינוי וביטול תקנים ..................................... 2616

תמצית תקציב רגיל של עיריית נצרת עילית (מעודכן)

לשנת הכספים 2008......................................................... 2616

הודעה בדבר בחירת חברי ועד רובע עירוני-נווה מונסון.. 2617 תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה ...................................................... 2617

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 2617

בקשות לפירוק חברות על ידי בית    המשפט..................... 2639

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ....................... 2644

הודעות מאת הציבור ............................................................... 2645