גיליון 5925 עמוד 1 מתאריך 05/03/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' באדר התשס״ט    5925    5 במרס 2009

עמוד


עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 2652

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות

ציבור לפי חוק יסודות התקציב.................................. 2652

הסמכת מפקחים לפי חוק התכנון והבניה........................ 2655

הודעה על עריכת בחינה מחדש של היטל היצף לפי

חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה.................................... 2656

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2009 לפי תקנות

רואי חשבון.......................................................................... 2656

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים....... 2657

הודעה לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה)

ולפי חוק התכנון והבניה............................................... 2657

הודעות בתי הדין הרבניים................................................... 2692

הודעה על בקשה להצהרת מוות........................................ 2697

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט....................... 2697

הודעות מאת הציבור.............................................................. 2692