גיליון 5926 עמוד 1 מתאריך 05/03/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' באדר התשס״ט    5926    5 במרס 2009

עמוד

הודעה על פקודות המשטרה לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל”א-1971........................ 2699

הודעה על פקודות המשטרה

לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-ו97ו

בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-ו97וו, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה, בהתייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה, קבע שיש בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמות בזה פקודות המשטרה כמפורט להלן:

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 217.

2699 ילקוט הפרסומים 5926, ט' באדר התשס׳׳ט, 5.3.2009