גיליון 5927 עמוד 1 מתאריך 05/03/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' באדר התשס״ט    5927    5 במרס 2009

עמוד

הודעות לפי חוק העמותות בדבר -

רישום עמותות (מ-1.7.2008 עד 31.12.2008).................................................. 2776

שינוי שמות עמותות (מ-1.7.2008 עד 31.12.2008(.............................................. 2811

הודעות מוקדמות בדבר מחיקה מפנקס העמותות.............................................2817