גיליון 5928 עמוד 1 מתאריך 09/03/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג באדר התשס״ט    5928    9 במרס 2009

עמוד

הסכם בדבר תשלום גמלה לעידוד העסקת עובדים

ישראלים בתחום הסיעוד..............................................2820

הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

(קופות גמל).........................................................................2821

הודעות בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני

ראשי רשויות מקומיות...................................................2821

הודעה בדבר מועד תחילת כהונתם של ראשי מועצות

אזוריות.................................................................................2824

הודעות בדבר הוראות להכנת תכניות מיתאר ארציות.....2824

הודעות בדבר תכניות מיתאר ארציות..............................2825

הודעה בדבר הסטה והקטנה של קווי בניין לפי תכנית מיתאר ארצית לגז טבעי................................................2829

עמוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום......................................................................2831

הודעה על מיזוג חברות...........................................................2831

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל.................................2832

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום

ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה).....................................2833

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים...............................2834

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט.........2838

הודעות בדבר אבידות שלא נתבעו....................................2839

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי......................2841

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................2842

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט.........................2846

הודעות מאת הציבור...............................................................2847