גיליון 5928 עמוד 2 מתאריך 09/03/2009הסכם בדבר תשלום גמלה לעידוד העסקת עובדים ישראלים בתחום הסיעוד

שנערך ונחתם בירושלים ביום ב' באדר התשס׳׳ט(26 בפברואר 2009)

בין: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל (להלן - הממשלה), המיוצגת על ידי אבי גבאי, סגן החשב הכללי, וסיגלית סייג, סגן החשב הכללי, מטעם משרד האוצר    מצד אחד

לבין: המוסד לביטוח לאומי(להלן - המוסד), המיוצג על ידי אבי ברף חשב המוסד, אילנה שרייבמן, סגנית המנהלת הכללית של המוסד (גמלאות), ואסתר דומיניסיני, המנהלת הכללית של המוסד    מצד שני הואיל ומדינת ישראל נקלעה למצב כלכלי מורכב עקב משבר כלכלי עולמי, הגורם למיתון במשק הישראלי, והואיל ולמצב האמור השפעות משמעותיות על שוק העבודה ובכלל זה על שיעור המועסקים בו;

הואיל וברצון הממשלה לעודד העסקת עובדים ישראלים בתחום הסיעוד, חלף עובדים זרים, וזאת באמצעות תשלום גמלה מיוחדת למי שמעסיק עובד ישראלי כאמור ואינו מעסיק עובד זר, בתנאים המפורטים בהסכם זה להלן, לגבי מי שזכאי לגמלת סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ׳׳ה- 995וי(להלן - החוק);

והואיל וכנסת ישראל מצויה בפגרת בחירות לעת הזו, באופן שאינו מאפשר הליכי חקיקה ראשית בתקופה הקרובה, והמוסד מוכן לשלם גמלה לפי הסכם זה, לאחר שנתמלאו התנאים האמורים בסעיף 9 לחוק; לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: ו. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2.    בהסכם זה -

״מבוטח״ - כהגדרתו בסעיף 223 לחוק; ״קצבת יחיד מלאה״ - כמשמעותה בסעיף 200 לחוק; ״שירותי סיעוד״ - כהגדרתם בסעיף 223 לחוק.

3.    (א) מבוטח שמשתלמת לו גמלת סיעוד כמשמעה בסעיף 224(א)(2) לחוק, אשר אינו מעסיק כלל עובד זר כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ״א-ו99ו1 2(להלן - עובד זר), יהיה זכאי לגמלה מיוחדת בשיעור השווה ל-36.2% מקצבת יחיד מלאה.

(ב)    מבוטח שמשתלמת לו גמלת סיעוד כמשמעה בסעיף 224(א)(וא) לחוק, אשר אינו מעסיק כלל עובד זר, יהיה זכאי לגמלה מיוחדת בשיעור השווה ל-27.2% מקצבת יחיד מלאה.

(ג)    גמלה מיוחדת לפי סעיף זה תשתלם לידי מי שנותן את שירותי הסיעוד כפי שקבעה ועדה מקומית מקצועית כמשמעה בסעיף ו23 לחוק, ולא לידי הזכאי.

4.    תחילתו של הסכם זה מ-ו בחודש שלאחר פרסומו(להלן - יום התחילה), והוא יחול על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ועד תום חצי שנה מיום התחילה או עד תחילתו של תיקון פרק י' בחוק בהתאם למתווה שבסעיף 3 לעיל, לפי המוקדם מביניהם.

5.    (א) הממשלה, באמצעות משרד האוצר, תחזיר למוסד כל הוצאה לפי הסכם זה לרבות החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד הנובע מביצוע הסכם זה כפי שהיו בפועל.

(ב)    המוסד יגיש לממשלה בתחילתו של כל חודש, החל בחודש הראשון שלאחר תחילתו של הסכם זה, חשבון מפורט של ההוצאות בפועל עקב ביצוע התשלומים לפי הסכם זה שנגרמו לו בחודש שקדם לחודש שבו הוגש החשבון.

(ג)    הממשלה תשלם למוסד את הסכומים שהוציא לביצוע התשלומים לפי הסכם זה בתוך 30 ימים מיום הגשת החשבון כאמור בסעיף קטן (ב); לא שולם למוסד התשלום בתוך 30 ימים כאמור ייווספו לתשלום הפרשי הצמדה וריבית צמודה למדד בשיעור של 4% לשנה מהמועד המיועד לתשלום ועד ליום התשלום בפועל.

ולראיה באו הצדדים על החתום

אבי גבאי סגן החשב הכללי


סיגלית סייג

סגן החשב הכללי


אבי ברף    אילנה שרייבמן    אסתר דומיניסיני

חשב סגנית המנהלת הכללית המנהלת הכללית


משרד האוצר


המוסד לביטוח לאומי

ילקוט הפרסומים 5928, י״ג באדר התשס״ט, 9.3.2009 2820

1

ו ס״ח התשנ״ה, עמ' 207.

2

ס״ח התשנ״א, עמ' 2וו.