גיליון 5929 עמוד 1 מתאריך 15/03/2009ילקוט הפרסומים

י״ט באדר התשס״ט


5929


15 במרס 2009


עמוד

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של המשרד להגנת הסביבה במוסדות ציבור.................... 2860

תיקון למבחנים למתן תמיכות של המשרד לאיכות הסביבה למוסדות ציבור ..........................2863

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת היהודיים(ניהול מועצות).......................2863

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים............................................................2864

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט..................................................2864

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................................................2865