גיליון 5930 עמוד 1 מתאריך 15/03/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט באדר התשס״ט    5930    15 במרס 2009

עמוד

הודעות מאת הרשם לעניני ירושה..................................................... 2868

הודעות מאת הכונס הרשמי........................................................... 2903