גיליון 5930 עמוד 2 מתאריך 15/03/2009משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה


הודעות לפי חוק הירושה, התשכייה - 1965

הודעה על בקשות לצו יחשה ושוו קיום צוואה

בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

רח׳ כילי הנשרי ם 15, בנין התאומים, יר ושלים

הרשם לענייני ירו שה בירושלים -

|ת. פטירה I |שם המבקש 1

|מס׳ תייק I |שם המנוח/ה

21/10/2004 מלכה לינדה

ירושות

3/16990 מלכה רחמים

03/12/2008 אמילר רחל

אמילר שלום

1/18717

04/03/2008 רוזובסקי אלה חסיה

רוזובסקי מיליה

0ר187/ת

01/12/1987 מרדכי בן ציון

יוסף מרדכי

1/16701

13/12/1997 מרדלי בן ציון

יוסף רחל

1/18722

2/2008 22/1 פרידליאנד לאינה

אינגמן גריגורי

1/18725

1/2008 2/1 1 רגולנט-לוי רות

רגוףנט שמואל

1/18726

24/28/2000 מלטה חנה

אלטה משה

1/18727

1/12/2008 1 רודדן תליה

בוז׳נסקי סמיון

1/18728

20/12/2008 סלמן סל ח

סלמן יזנה

1/18700

22/04/2005 בוטבול נהונתן

בוטבהל מרים

1/18701

2/2008 22/1 אמסלם אהרן

במסלם רסמה

1/18702

27/20/2008 סוחיון יהודה

סוחיון ארמון

1/18733

1/2008 20/1 בועים אברהם

בנטים אמנר עמית

1/18734

18/00/2007 כהן שירן

כהן נשלמה

1/18735

02/04/2007 כהן שירן

כהן ינפה

1/18736

2/10/2008 0 בדמן חנן

רדוון ?■וסף

1/18739

29/01/2008 גרינהויז רוני

גרינהויז יונה

1/18742

06/12/2008 ברקלי איתן

ברקלי רז שמרת

1/18744

10/09/2008 ררדקין ׳־לנה

שדקא ווסף

1/18746

21/05/1990 רוטמן פאולארטור

ררפומן יאסורר

1/18749

צוואות

02/04/2009 חסידים יצחק

יוסף האידים מזל

7440ו/2

14/12/2008 רעיוני איתמר אריה

סגל עמית

1/18715

01/10/2008 ברוך גדעון

ברוך צפורה

1/18716

29/01/2008 חל ערן

טל אליעזר

V17728

22/10/2008 בן יעקב סימונה

סוטצי נורי

1/18719

02/12/2008 לוי נוקיל

לוי מצה מוריס

1/18723

2/2007 22/2 ובר רבקה

לרידריך נשרה

1/18724

0/12/2008 0 גרינברג ליוה

גרינברג מיכאל

1/18729

ילקוט הפרסומים 5930, י״ט באדר התשס״ט, 15.3.2009 2868