גיליון 5930 עמוד 3 מתאריך 15/03/2009|ת. פטירה I ונשם המבקש 1

|שם המנוח/ה

ומס׳ תיק


11־83; ו־ח

17/12/2008 סופר יצחק 2/2008 29H רוזנר דינה 18/09/2008 יליי עד־נה 10/06/2008 גרי־נהו־־ז רוני־ 09/0222008 זל־קוב־־ץ ברכה ־־ונה 08/07/2008 סו־־סה דמאלה 1/2008 30/1 רונן ־עקב 10/12/2008 דסא ו־ן

בת-שבע אברך בר-טיב, רהט

סופר ־־חזקאל הראל־־ חוה לו־ ׳־צח־ר גר־נהטז ענלמו־ן נמא־ך רמו אלח־־ק דנ־ז אהרוני אברהם דסא אדלה

737ר0/1 38וו28 2^ 0 7ר88ד 1//1 1/02241 1085143 5רר188^ 1 1/12747 1/12748

רח' השלושה 2,־ד א^הו, תל-הם־ב

:־־נ־ ירוםה בתול אב־ב -

הרשם לש

־תשרות

00/00/2008 ם־טאואת אלון שמשון

םי^1רiיאונ ?איוס

ר49ר־ב0

ר17/07/200 ותילמי־ ־נאי

טלמי לאה

2/0 00098

W07/2008 שאולי;׳ון

עי-ז־רן שאול־

2/01143138

17/12/2008 הרשקוב־ץ שמואיל

הרשקוב־ץ יאג־ א־לנה

2/0 00250

1/2008 12/1 לכט-לב נטליה

לכט שר־

87ר2/109

2008/ 3 2/1 1 שקוסטק נוטת

ט־־וינוב:כוי^ןי■) עו־נה

10260ו/2

04/05/2008 לגל אלכסנדר

לייבוביץ ובה

0/'0 018732

05/01/2000 לוחט ־־על

שוחט יהופ־ת

738׳1 ו 211

ר02/08/200 ?לוו;'יי6שו־ל־ ח־־ם

קוטאשהל! זע־רה

ר1/00348

1 ^1/087?y/20c308 שברהם נענהונ

שברהנז ^וותי

2/2008 088 ללימן רש דוד

בל־מן אננה

1/m608

01/03/2008 רןו1פר8זן ב־בט צפורה

בן סעדון נ־ס־ם

1 /,0 0 210808

09/04/2008 סופר נזשרן

שורץ י־וםוחייו

1/m202

06/2008/ר2 סופר גבר־אל

סופר בכו

1/114807

1990/08/H קופרמן א־בט צפורה

נן סעדון ס־מ־

1/114808

0/2008 09/0 פרגן ־עקב

פרגן מר־

0/004800

08/10/2008 פר; פישר אור־ת

פרג שולמ־ת

1/114812

10/00/2008 ייצא הרצל

מצא מרס־ל נזלה

1/114817

02/2000/ז1 שלרוארד־נה

כוליונ־ סלמה

1/114818

02/03/2008 בושן מ־כה

שושן מרינז

1/114820

00/08/2008 ס־פלבסק־ מר־ה

כב אסתר

ר 1482 1/ 1

2000/01/H טיס דבורה עמ־ר

ר־־ס ׳־ם

1/114825

01/08/2008 בברון -צב־־

אברון פנ־נה

1/114828

00/07/2008 בורנססט־־ן שבתא־

בורנשט^ מרים

1/114830

18/11/1990 בן זקן ־צחק

רחום כל־פה

1/114636

15/06/2006 בן זקן־צחק

רחום כמ־סה

1/114637

10/09/2007 אולמן ל־ובוב

אולמן ־בגנ־

1/114639


2869 ילקוט הפרסומים 5930, י״ט באדר התשס״ט, 15.3.2009