גיליון 5931 עמוד 1 מתאריך 16/03/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' באדר התשס״ט    5931    16 במרס 2009

עמוד

הודעה על מינוי ממלאי מקום לחברי ועדת השגה לפי


חוק שירות הביטחון הכללי.......................................... 2924

מינוי ממלא מקום נוסף לאב בית הדין למשמעת לפי

חוק שירות המדינה (משמעת)................................... 2924

הארכת מינוי בית דין לפי חוק הכניסה לישראל........... 2924

מינוי יושב ראש לוועדה לאיתור מועמדים לפי חוק

המועצה הישראלית לצרכנות.................................... 2924

הודעה על הפסקת כהונה לפי חוק בית הדין לעבודה 2924 מינוי חברת בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות

המקומיות............................................................................ 2924

מינוי לפי חוק ההוצאה לפועל.............................................. 2925

מינוי מנהלות לשכות הוצאה לפועל................................. 2925

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי.. 2925 הארכת מינוי יושבת ראש הוועדה המייעצת למינוי

חוקרי ילדים........................................................................ 2925

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 2925

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה ........................... 2925

מינוי עוזר פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה............... 2926

הודעה בדבר שטחים המיועדים לקבורה בשיטת

הקבורה הרוויה בבית העלמין ירקון......................... 2926

הודעה על מינוי חברי ועדה לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית,

מינוי ועדות לעררים והוראות שונות)...................... 2926

עמוד

מינוי ועדה מייעצת לגידול שתילים ומכירתם.............. 2927

מינוי מפקח על המחירים........................................................ 2927

מינוי נציג במועצת הרשות לפי חוק הרשות לפיתוח

ירושלים................................................................................ 2927

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה....... 2927

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים ....... 2927

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2928

הודעה בדבר תכנית מיתאר ארצית.................................... 2928

הודעות בדבר השעיית חברים והוצאת חברים מלשכת

עורכי הדין .......................................................................... 2928

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה...................................................... 2930

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות

(מטה אשר).......................................................................... 2930

הודעות על מינוי ועדת ערר לארנונה (כפר סבא, רהט,

טורעאן ולכיש)................................................................... 2931

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (כפר קמא)....................... 2931

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 28.2.2009..    2931

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 28.2.2009 . 2932

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 2934

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2946

הודעות מאת הציבור ............................................................... 2954