גיליון 5932 עמוד 1 מתאריך 19/03/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ג באדר התשס״ט    5932    19 במרס 2009

עמוד


עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 2964

הודעה על מינוי ועדה מייעצת ומועצה מייעצת לפי

חוק בנק ישראל................................................................ 2964

הודעות בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת

מכרז....................................................................................... 2965

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

לחוק....................................................................................... 2965

הודעה על פטור מתחולת החוק............................................ 2966

הודעה על מינוי חברות למועצה הציבורית להנצחת

זכרו של בנימין זאב הרצל............................................ 2966

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית.......................... 2966

מינוי סגן מנהל לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס

הכנסה שלילי)................................................................... 2966

הודעה בדבר שינוי הרכב מועצת יועצי מס מייצגים. 2967 הרשאות וצווי הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום הסכם בדבר רצועת

עזה ואזור יריחו(הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), חוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - מעצרים) וחוק הגנת הצומח..................... 2967

הודעה על מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק לעידוד

מחקר ופיתוח בתעשיה.................................................. 2967

הודעה בדבר מינוי ועדה מייעצת לנציבות שוויון

הזדמנויות בעבודה.......................................................... 2968

הודעה על הטלת פיקוח לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה 2969

מינוי מפקחי עבודה לפי החוק האמור............................... 2969

הודעה בדבר תוצאות הבחירות(רובע עירוני מכבים-

רעות)..................................................................................... 2970

הודעה על פטור מהחובה לקבל רישיון שיווק ביטחוני. 2971 הודעה על פטור מהחובה לקבל רישיון יצוא ביטחוני. 2971 תמצית תקציב רגיל של עיריית נתניה (מעודכן) לשנת

הכספים 2008..................................................................... 2971

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 2972

הודעה על בקשה לחידוש רישום של המקרקעין .......... 2972

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2973

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2987

הודעות בתי הדין הרבנים...................................................... 3011

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 3013

הודעות מאת הציבור............................................................... 3013