גיליון 5933 עמוד 1 מתאריך 19/03/2009ילקוט הפרסומים

ב״ג באדר התשס״ט


5933


19 במרס 2009


עמוד

קביעת רשימת שמאים מכריעים לפי חוק התכנון והבניה........................................3036

הודעות בדבר החלת התקנות על בתי משפט השלום ולשכות ההוצאה לפועל באשקלון, בקרית גת

ובאשדוד לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל(סדרי דין במצב חירום מיוחד)..........3036

ביטול הודעות בדבר החלת התקנות האמורות על בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל האמורים......3036

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים...............................................3036

הסכם בדבר תשלום דמי אבטלה למובטל שלא צבר תקופת אכשרה המזכה בדמי אבטלה לפי החוק.....3037

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................................................3038