גיליון 5934 עמוד 1 מתאריך 24/03/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ח באדר התשס״ט    5934    24 במרס 2009

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי מנהל לעניין חוק משק החשמל.......... 3040

הודעה על מינוי חבר במליאת הרשות לשמירת הטבע

והגנים הלאומיים............................................................. 3040

הודעה על גמר כהונתם של שופטים.................................. 3040

הסמכה לפי חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט).. 3040 מינוי לפי פקודת המשטרה.................................................... 3041

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה)

וחוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - מעצרים).. 3041

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 3041

מינוי וביטול מינוי מפקח על התעבורה במחוזות

תל אביב והמרכז............................................................... 3042

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח

הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)......... 3042

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים

לפי החוק האמור .............................................................. 3042

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)(קביעת אחוזי נכות

רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות)...... 3042

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע התרבות

והספורט למוסדות ציבור................................................. 3042

החלטה על פי סעיפים 9(7) ו־36(2) לחוק מבקר המדינה 3047

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 3047

הודעה בדבר הפסקת שירות לפי תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(הפסקה, עיכוב או הגבלה של

פעולות בזק ושירותי בזק)............................................. 3048

הסמכת רשמת לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם

מוגבלות ............................................................................... 3048

הודעה על מתן הוראות לתאגידים מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות

ובניהול תיקי השקעות................................................... 3048

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 3048

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים 3048 הודעות בדבר השעיית חברים והוצאת חבר מלשכת

עורכי הדין.......................................................................... 3048

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות

(רמת גן)................................................................................ 3050

הודעות על מינוי ועדת ערר לארנונה(מגדל, כוכב יאיר). 3050

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (רמלה)..... 3050

הודעה על הצגת לוחות זכויות............................................ 3050

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3051

הודעות לפי חוק התכנון והבניה............................................ 3052

בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט...................... 3065

הודעה בדבר בקשה להצהרת מוות..................................... 3065

הודעות מאת הציבור............................................................... 3065