גיליון 5936 עמוד 1 מתאריך 30/03/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' בניסן התשס״ט    5936    30 במרס 2009

עמוד

הכרזה על מצב חירום לפי חוק-יסוד: הממשלה............ 3136

מינוי ועד נאמנים לעיר עכו לפי חוק נכסי נפקדים...... 3136

מינוי מנהלי לשכות הוצאה לפועל..................................... 3136

מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל................................... 3136

הסמכת מפקח בסמכויות של הממונה על המרשם

לפי חוק המקרקעין......................................................... 3137

מינוי נציג למועצת הרשות לפיתוח ירושלים................. 3137

מינוי ממונה על הגבייה ופקידת גבייה............................. 3137

הודעה על מינוי יושב ראש ועדה רפואית עליונה לפי

תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה)...................... 3137

הודעות על מינוי חברים נוספים לפי החוק האמור...... 3137

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות)............................................................... 3137

הסמכת מפקחים לפי חוק שירות התעסוקה.................. 3137

הודעה על מינוי מפקח עבודה    אזורי.................................. 3138

עמוד

הודעה על מינוי לבית הדין המשמעתי של הטוענים

הרבניים................................................................................ 3138

הודעה בדבר העברת זכויות נפט......................................... 3139

הודעה בדבר רשימת מפעילים לפי תקנות דחיית שירות

לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם(שירות אזרחי) 3139 תיקון טעויות בהודעות על אישור שיכונים ציבוריים 3140 מינוי מפקח ברשות מקומית לפי חוק העבירות

המינהליות.......................................................................... 3140

מינוי ועדת ערר לארנונה ומינוי ממלאי מקום לחברי

ועדת ערר לארנונה (יואב)............................................. 3140

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3140

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3143

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 3153

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 3156

הודעות מאת הציבור............................................................... 3157

תיקוני טעויות