גיליון 5937 עמוד 1 מתאריך 02/04/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בניסן התשס״ט    5937    2 באפריל 2009

עמוד

הודעה על גמר כהונתו של דיין........................................... 3160

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 3160

אצילת סמכויות לפי חוק התכנון והבניה........................ 3160

מינוי מפקח לפי חוק הטיס, 1927, וחוק רישוי שירותי

התעופה.......................................................................................... 3160

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות לפי חוק הכניסה

לישראל...................................................................................... 3161

הכרה במוסדות, בתארים ובתעודות גמר לעניין כשירות

לעבודה סוציאלית............................................................... 3161

מינוי קציני מבחן למבוגרים ................................................. 3161

מינוי, תיקון מינוי וביטול מינוי קציני    מבחן לנוער....... 3161

עמוד

מינוי, שינוי מינוי וביטול מינוי של פקידות סעד לפי

חוק הנוער (טיפול והשגחה)......................................... 3162

הודעה על מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין

גמלת ניידות....................................................................... 3162

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה.... 3162 הודעות על מתן צו וצו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה

(הגבלת פעילות)............................................................... 3163

הודעות על עיבוד סטטיסטיקה............................................. 3163

מינוי מפקח על רכב תפעולי לפי תקנות התעבורה...... 3164

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון לפי חוק מימון

מפלגות................................................................................. 3164

הודעות מאת הציבור............................................................... 3164

הודעה בדבר דמי פרסום ברשומות..................................... 3164