גיליון 5938 עמוד 1 מתאריך 02/04/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ח׳ בניסן התשס״ט    5938    2 באפריל 2009

עמוד

הודעות מאת הרשם לעניני ירושה..................................................... 3176

הודעות מאת הכונס הרשמי...........................................................3219