גיליון 5939 עמוד 1 מתאריך 06/04/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בניסן התשס״ט    5939    6 באפריל 2009

עמוד


עמוד

הסמכה לפי חוק שירות המדינה (מינויים)....................... 3248

אכרזות בדבר שינוי תקנים רשמיים.................................. 3248

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים............................... 3248

אכרזות בדבר הסרת רשמיות מתקנים ישראליים......... 3249

הודעה בדבר הארכת מועד להגשת הערות הוועדות

המחוזיות והשגות הציבור לתכנית מיתאר ארצית

-    תמ"א 16/23/א/1/1 ..................................................... 3250

הודעה בדבר הארכת מועד להגשת הערות הוועדות

המחוזיות והשגות הציבור לתכנית מיתאר ארצית

-    תמ"א 16/23/א/2/2..................................................... 3251

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הצפון - תמ"מ/53/2 - הגדלת היישוב כליל.    3251

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה............................... 3252

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים....... 3253 הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש אגרה

(כביש ארצי לישראל) ..................................................... 3253

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית

אבו סנאן .............................................................................. 3253

תמצית תקציב רגיל של עיריית ערד (מעודכן) לשנת

הכספים 2008 ..................................................................... 3253

הודעות על מינוי ועדת ערר לארנונה (קרית מוצקין

שלומי, כפר שמריהו)....................................................... 3254

הודעה בדבר מינוי ועדת ערר נוספת לארנונה (שלומי) 3254 הודעות בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (עמק

חפר, קדימה-צורן)........................................................... 3255

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3255

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3267

הודעה בדבר בקשה להצהרת מוות.................................... 3298

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ....................... 3298

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3299