גיליון 5940 עמוד 1 מתאריך 20/04/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בניסן התשס״ט    5940    20 באפריל 2009

עמוד


עמוד

הודעה על גמר כהונתו של דיין........................................... 3312

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין.................................... 3312

מיני פקיד הסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין.. 3312 מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 3312

מינויים לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר........................ 3313

הסמכת מפקח לפי צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים

ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים)......................... 3313

מינוי מועצה למחקר במחוללי מחלות............................... 3314

מינוי יושב ראש מועצה למחקר במחוללי מחלות......... 3314

הרשאת רשות לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל

(הגנה ופיתוח).................................................................... 3314

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לענייני גמלאים למוסדות ציבור הפועלים להנצחת זיכרון השואה.................................................................................. 3314

הודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה.......... 3318

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על יבוא בהיצף 3318

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית..... 3318

צו ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה

והטלפיים............................................................................. 3318

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 3318

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה (כסיפה)....................... 3319

הודעה בדבר מינוי ועדת ערר לארנונה (תמר)................ 3320

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 3320

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 3320

הודעה לפי חוק הצהרות מוות ............................................. 3323

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3324

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 3328

הודעות מאת הציבור ............................................................... 3329

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 3337