גיליון 5942 עמוד 1 מתאריך 23/04/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בניסן התשס״ט    5942    23 באפריל 2009

עמוד

הודעות מאת הרשם לעניני ירושה...................................................... 3380

הודעות מאת הכונס הרשמי........................................................... 3430