גיליון 5943 עמוד 1 מתאריך 23/04/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בניסן התשס״ט    5943    23 באפריל 2009

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 3456

הודעות בדבר גמר כהונתם של דיינים.............................. 3456

הודעה על מינוי חברים לוועדת תעסוקה לפי חוק

חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)........................ 3456

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים לפי

חוק שירות המדינה (מינויים)...................................... 3456

אכרזה בדבר הסרת רשמיות מתקן ישראלי......................... 3456

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי................................................ 3456

הודעות על הסמכה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת

השבים.................................................................................. 3457

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 3457

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

מקומן ומועדיהן לפי תקנות סוכני המכס............... 3457

הודעה על מינוי והארכת תוקף מינוי של חשבים מלווים לפי פקודת העיריות ופקודת המועצות

המקומיות............................................................................ 3458

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה... 3463

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 3464

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 3464

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 3466

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי....................... 3467

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 3468

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3469

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 3484

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 3490

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3490

הודעות מאת הציבור................................................................ 3494