גיליון 5944 עמוד 1 מתאריך 28/04/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באייר התשס״ט    5944    28 באפריל 2009

עמוד

הודעה על היתר לקבלת תרומה לפי חוק שירות המדינה


(סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)................. 3504

מינוי זמני למנהל רשות הספנות והנמלים....................... 3504

מינוי זמני לממונה על הנמלים............................................. 3504

הודעות בדבר מתן רישיונות לחיפושי נפט והפקתו..... 3504

הודעה בדבר העברת זכויות נפט......................................... 3505

הודעה בדבר פקיעתם של היתרים מוקדמים לפי חוק

הנפט...................................................................................... 3505

הכרזה וביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה

והטלפיים............................................................................. 3505

עמוד

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 3505

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמיים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.3.2009..... 3506

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.3.2009.... 3506

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3508

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3515

הודעות מאת הציבור............................................................... 3518

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 3534