גיליון 5945 עמוד 1 מתאריך 28/04/2009ילקוט הפרסומים

ד' באייר התשס״ט


5945


28 באפריל 2009


עמוד

הודעה על מחלה מידבקת מסוכנת לפי פקודת בריאות העם.............................................3536

הודעה על סחורה טרופה לפי פקודת הסחורות הנטרפות ודמי הצלה.....................................3536

הארכת תוקף של אישור מחסן טרנזיט לפי תקנות המכס (טיס)...........................................3536

הודעות מאת הציבור.............................................................................3536