גיליון 5946 עמוד 1 מתאריך 06/05/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב באייר התשס״ט    5946    6 במאי 2009

עמוד

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון.................. 3538

הודעות על העברת תכניות מיתאר ארציות לפי חוק

התכנון והבניה.................................................................. 3541

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל............................... 3547

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3549

עמוד

3558 .........

הודעות לפי חוק הצהרות מוות...................................

3558 .........

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............

3561 .........

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות..............

3562 .........

הודעות מאת הציבור......................................................